KOMMER SNART!
80%
MINA INTRESSENMINA VÄRDERINGARMINA KOMPETENSERMIN KONTEXT

Mina intressen

Människor som lyckas bra och trivs med sina arbeten har ofta inte bara de yrkeskunskaper och de färdigheter som krävs för just det arbetet; utan arbetet stämmer även överens med deras intressen. Ju mer ditt arbetsliv stämmer med dina intressen desto mer ökar dina chanser att du känner dig tillfredställd med ditt arbete. En sak är säkert. Oavsett vad du vill göra i livet kommer du att upptäcka att om du inte känner en passion för det du jobbar eller studerar med blir det svårt att fortsätta någon längre tid..

Mina värderingar

När du tar reda på vilka värderingar som är betydelsefulla för just dig och vad du värdesätter mest, kan du jobba på att komma åt dina framtidsmål. Detta kan till exempel kretsa kring att fundera över vem du är och vad som är viktigt för dig i livet, vad du tycker är roligt att göra, hur du brukar fatta beslut och göra val samt vad du tycker att du är bra på. Dina personliga värderingar påverkar dina val, dina attityder och ditt beteende, ofta omedvetet. Det är dina värderingar som motiverar dig; de är dina drivkrafter och en viktig del av din identitet.

Mina kompetenser

Kompetenser är ett svårfångat och omdiskuterat begrepp, men brukar definieras som de kunskaper, färdigheter och egenskaper som du använder för att lösa en uppgift i ett visst sammanhang. Kompetenser kan vara av det mer generella slaget eller mer specifika, till exempel knutna till en viss sysselsättning eller vissa arbetsuppgifter. Vad man tycker att man är bra på ändras under livets gång, och beror ibland också på vad andra runtomkring tycker att man är bra på. Det hänger också mycket ihop med vad man tycker är roligt att göra. I vilket fall som helst så kan det vara intressant att emellanåt fundera över: vilka av alla de kompetenser du har, vill du göra mer av i framtiden, och vilka vill du inte använda mer?

Min kontext

Utgångspunkten är att vi människor påverkar varandra och påverkas av olika former av sociala sammanhang, ofta utifrån en medvetenhet om och identifikation med olika sociala grupper. Det handlar om hur våra tankar, känslor och beteende hos oss själva påverkas av andra människor i olika sociala sammanhang. Studier visar att vår sociala plats och sammanhang har en betydande inverkan på alla val vi gör i livet.